Dzisiaj rozpoczynam długo wyczekiwany przeze mnie artykuł, na którego pisanie zanosiłam się od wielu tygodni, a który będzie początkiem nowego cyklu na blogu. Będą to serie artykułów o tematyce zdrowia, weganizmu – moim okiem. Postaram się, nie przynudzać i poruszać w nich tematykę, która przybliży i pozwoli niektórym osobom na łagodniejsze spojrzenie w stronę zdrowia, opartego na diecie roślinnej. Nie będą to surowe wiadomości czy informacje poparte moimi studiami czy badaniami w tym kierunku, a jedynie podzielę się z Wami istotnymi jednak spostrzeżeniami, wrażeniami i faktami, dzięki którym moje życie stało się lepsze i bardziej kolorowe 😉 Planowałam napisać go około pół roku temu, z okazji mojej rocznicy przejścia na roślinną stronę mocy, ale staż jednego roku od założenia bloga jest równie dobrym powodem. Także zapraszam 🙂

Today I’m starting a special article really long awaited by myself, and I’ve wanted to write it for many weeks. It will be the first from new series on my blog. These articles will be written about health and veganism in general – with the eye of me. I’ll try to don’t drone on, just cover the subject, which can close and let some people for a gentle look onto the health, based on plantbased diet. There won’t be only raw news or information followed to my studies or researches in this direction. I will just share with my key perception, impressions and facts, and thanks to them my life become better and more colorful 😉 I planned to write it around one year ago, because of my 1 year of went on the plant side of power, however 1 year of my blog is also a great reason. So I’m inviting you to read it 🙂

Wiele osób nurtuje pytanie, dlaczego ktoś zdecydował się kompletnie zmienić swoje nawyki żywieniowe do tego stopnia, że rzucił spożywanie nie tylko mięsa, ale wszystkie produkty pochodzenia zwierzęcego! Zgadza się. Bo weganin właśnie tym się charakteryzuje, że wszystko, co wyprodukowały zwierzęta – mleko, jajka, a nawet miód – nie jest zawarte w jego menu. Są to wybory spowodowane po pierwsze zdrowiem (jak to było w moim przypadku), dbaniem o środowisko, o planetę na której żyjemy i szacunek. Ponieważ weganizm nie tylko opiera się na „fanaberyjnych” wyborach żywieniowych i jedzeniu roślin. Tu chodzi o coś więcej, a aspekty tego stylu życia wpływają tylko i wyłącznie korzystnie na życie. Jak historia i badania o tematyce zdrowia są szerokie i zaświadczają o pozytywnym wpływie na człowieka, tak szerokie spektrum wyboru ma każdy z nas. Oczywiście, że trudno jest zawrzeć je wszystkie na raz i w jednym miejscu, dlatego zdecydowałam się na ten ruch, aby pisać regularnie o rzeczach, które mnie interesują i są ważne. A nóż przekonam kogoś, że rośliny nie gryzą 😉

Many people are rankling by the question, why someone has decided to change complitely his eating habits to such an extent that drop not eating meat, but all products becoming from animals! That’s right. Because a vegan person is marked by avoiding in his menu all the products which were produced be animals – milk, eggs, and also honey. Those choices are caused with health, for first (like it was in my case), carying about environment, about the plant where live and respect. Because veganism isn’t based on „stupid” food habits and eating only plants. The point is bigger than you think and aspects this kind of lifestyle have a posotive influence on life. As history and researches about health are wide and testify great evidences in people’s lifes, as wide spectrum of choice has everyone. Of course, it’s hard to include all in one time and in one place, that’s why I’ve decided to this movement, to write regularly about things which I’m interested in and they are important. Maybe I will convince someone, that plants don’t bite 😉

Na swoim blogu do tej pory pokazywałam tylko kolorową i czasem szaloną stronę weganizmu od kuchni. Teraz natomiast wytłumaczę i podeprę kilkoma faktami to całe pyszne zamieszanie 😉

Jak wyżej wspomniałam, to zdrowie było pierwszym i głównym bodźcem do zmian. Nie tak dawno, bo ponad półtora roku temu przeżyłam koszmar, który praktycznie wyniszczył mój organizm, ale i odmienił moje życie. Przez ponad miesiąc leżałam w szpitalu i cierpiałam niesamowicie. Praktycznie było zagrożenie życia. Jednym z powodów, to ciężkie zatrucie całego systemu pokarmowego, na które zbierało się miesiącami. Co prawda od wielu lat wiedziałam, że pewne uczulenia pokarmowe istnieją w moim przypadku, ale kto by się tym przejmował. Niestety to nie lekarze naprowadzili mnie na dobrą drogę po wyjściu ze szpitala, ale moje poszukiwania, edukowanie się i moja własna chęć do powrotu do zdrowia. To one zaprowadziły mnie do miejsca, z którego radośnie Wam o tym opowiadam 🙂

Until this moment, I’ve been sharing only a colorful and sometimes crazy side of veganism from the kitchen, on my blog. Since this moment I will be writing and I will explain and base all this sweet confusion with some facts 😉

As I mentioned above, my health was first and main reason for changes. Not so long ago, because over 1,5 year I lived throught a nightmare, which almost destroyed my body, but it also complitely changed my life onto good, at last. I was in the hospital for almost one month and I suffered incredibly. There was almost danger to my life. Heavy poisoning of my all digestive system was one of the reasons, which was also damaged for months. Admittedly I have alergies for some kind of food, and I knew about them for a while, but who would care. Unfortunately, doctors didn’t guid me on a good way, only my own search and education and desire of getting better. Only all this trying took me into this place, wherefrom I’m telling about it in a cheerful mood 🙂

Jak na każdej nowej drodze życia pojawiają się pytania, a wytrwali znajdują odpowiedź. Nie tak wcale łatwo było przerzucić się na roślinki z dnia na dzień, dlatego robiłam to stopniowo. Ten proces trwał około dwóch tygodni, jeśli dobrze pamiętam, a przyzwyczajenie się – miesiąc. Głównie przez cukier, z którego również musiałam zrezygnować, i o mamo! to było okropne, bo po odstawieniu go mocno płakałam 😉 Teraz piszę o tym z humorem, ale na pewno sami wiecie, jak ciężko jest w takich wyzwaniu wytrwać. Jednak mi się udało i przeżyłam z lepszym rezultatem niż oczekiwałam. Poświęciłam więcej, niż mogłoby się wydawać i szczerze zyskałam dużo więcej.

There are starting to show up questions, so like on every new life road only persistent people can find the answer. It wasn’t easy to go over to plants at all, that’s why I made it gradually. This proces last around two weeks, if I remeber well, getting use to – a month. It was caused because of sugar, which I had to also give u, and oh mother! it was awful, cause I was heavily crying 😉 I am writing about it with a humour now, but you know it well, how hard is to follow such a challenge. However, I made it and survived with a better than I expected result. I sacrifive more than someone could expect and to be honest, I gained in even more.

Po pierwsze zdrowie, ale to nie tylko zasługa całego weganizmu. Bo jak każdy sposób odżywiania, tak i dieta roślinna może przysporzyć wielu kłopotów zdrowotnych. Istnieje wiele pułapek, jak na przykład cukier, pieczywo z białej mąki, fast food, tofu i inne przetwory sojowe – czyli wszystkie wysoko przetworzone produkty!!! Myślę, że w każdej dziedzinie życia istnieją pułapki i zawsze można przesadzić i dokonać wyboru na swoją niekorzyść. Dlatego balans i umiarkowanie, powinny być podstawą każdego człowieka.

For first health, but this not a credit only of all this veganism. Because, like every kind of way of eating, also plantbased diet can give many health problems. There ar emany traps, for example sugar, white flour bread, fast food, tofu and all soy preserves – which is high processed products!!! I think, that in each field of life there exist traps and there is a big chance to go overboard with something and take the wrong decission, only for your own disadvantge. That’s why balance and cautiously should be a base of everyone’s life.

Ja wybrałam oczywiście tą zdrową i najlepszą stronę, a poniżej przedstawię Wam krótki i kompletny PRZEWODNIK – JAK JEŚĆ NA WEGANIZMIE. Co jeszcze zyskałam? Otóż w niezwykle szybkim tempie problemy skórne jakie miałam, zniknęły. Wszystkie wyniki badań były idealne, a te które były praktycznie ‘nieodwracalne’ również się poprawiły! (ale o tym może opowiem innym razem;) ). Tak czy inaczej jestem żyjącym dowodem, że można cieszyć się zdrowiem i życiem na diecie roślinnej, zachowując i uzupełniając wszystkie składniki potrzebne do prawidłowego funkcjonowania. Jest to w niezaprzeczalnie wyższym stopniu, niż na przykład sztucznie wytwarzane suplementy diety, które z prawdziwymi witaminami nie mają nic wspólnego.

I chose of course this healthy and the best side, and I’ll show you below short and complete GUIDE – HOW TO EAT VEGAN. What else I received? Well, in extremely quick time my skin problems dissapeared. All the examination findings became perfect and those impossible to fix also became into good! (but I’ll tell you this story anothr time;) ) By the way I am a living proof, that there is a possible to enjoy with your health and living on a plantbased diet. You can also keep and refill all vitamins and mineral ingredients, needed to function well. This is in an undeniable higher level, than for exampleartificial peels, suplements, which don’t have nothing in common to the natural ones.

Po drugie wspaniali ludzie, bo nie tylko spotkała mnie sama radość z życia dzięki jedzeniu! Odkąd założyłam bloga i codziennie dzielę się kawałkiem siebie w sieci, poznałam więcej cudownych ludzi, niż przez całe swoje życie… I tak to prawda, że ludzie, którzy są na roślinnej diecie są szczęśliwsi i zarażają innych swoją radością. Ja jestem i byłam zawsze pozytywnym dzieciakiem, który jedynie przez dłuższy moment w życiu o tym zapomniał. Zwykła zmiana nawyków żywieniowych potrafiła tak diametralnie zmienić moje życie. Dzięki temu moje serce urosło niesamowicie i teraz, jeszcze z większą energią staram się dzielić tym z ludźmi.

For second – wonderful people, because I met not only the joy from the food! Since I started to run a blog and share everyday a piece of myself on the internet, I met more amazing people, than for all my life… And this is the truth, that vegan people are happier and share their cheerfulness. I am I have always been Positive kid who forgot about it only for a longer time in her life. An ordinary change of eating habits was able to complitely change my life. Thank’s to this my heart growed incredibly and now I haven even bigger energy to this with others.

Niestety istnieją również szare aspekty mojej nowej drogi. Kiedy spotkałam się z wielkim niezrozumieniem i okrucieństwem. Nie wiedząc dlaczego, mój osobisty wybór spotkał się z odrzuceniem, wyśmiewaniem i wieloma przykrościami, tylko dlatego, że w postrzeganiu  innych ludzi, zrezygnowałam z ogólnie przyjętej ‘tradycji’. A jak wiadomo tradycje wcale nie są takie dobre (np. niewolnictwo w Ameryce, które było prawnie zalegalizowane…). Każdy jest wolnym człowiekiem i każdy powinien czuć się swobodnie i wymagać szacunku, który obowiązuje w każdej sytuacji. Empatia również jest mało znanym słowem, a tak łatwo zapomnieć, że wszyscy jesteśmy równi… Niemniej, jestem z siebie dumna i nie wstydzę się niczego, bo to co mnie spotkało będę wdzięczna Bogu do końca życia!

Unfortunately there exist also grey aspects of this new road. When I met with a big incomprehension and cruelty. Don’t know why, my personal choice met with a rejection, twitting and many awful words, only because in other’s people perception, I gave up from a generally accepted ‘tradition’. As we know traditions are not so good (for example in USA slavery was legalized…). Everyone is a free man and we all should comfortable and demand respect, which is actual in every situation. Emapthy i salso rarely, and this is so easy to forget about it, that everyone is equal…However, I am proud of myself and I am not ashamed of anything, becasue I will be grateful to God for all, till the end of my life!

BROWNIE Z ORZECHÓW WŁOSKICH I IMBIRU – GINGER & WALNUT BROWNIE

Całe to „nowe życie” zainspirowało mnie w szalonym stopniu do rozwijania mojej wyobraźni i kreatywności. Artystyczna dusza i kolorowe postrzeganie życia również miało w tym swoje trzy grosze. Teraz, nawet po tak krótkim stażu, pomogę Wam zapoznać się  z kilkoma pysznymi faktami, jak bez większych problemów sobie radzić z weganizmem. Co tak naprawdę oferuje roślinna strona mocy i podstawowe informacje na ten temat 🙂

All this „new life” inspired me in a crazy level to develop my imagination and creativity. Artistic soul and colorful perceiving the life had also few coins in this. Now, eveon after so short practise, I will jelp to familiarizeoneself, how to handle vegan lifestyle without bigger problems. Generally speaking, what plant side of power offers you and its basic information about it 🙂

KOMPLETNY PORADNIK – JAK JEŚĆ NA „WEGANIE”

COMPLETE GUIDE BOOK – HOW TO EAT VEGAN

Kiedy podejmiesz pierwszą decyzję, aby spróbować jeść wegańsko, możesz poczuć się przytłoczony myśleniem, co by tu wykombinować do jedzenia. Czytanie etykiet i wyszukiwanie w internecie informacji, przepisów jest dużo łatwiejsze niż myślisz. Weganizm jest dla każdego. Pomimo tego jak bardzo pragniesz być zdrowym, ile pieniędzy możesz wydać, nie ważne w jakim miejscu na ziemi mieszkasz…Zawsze znajdziesz się mnóstwo jedzenia, które możesz jeść jako weganin. Przyzwyczajony do jedzenia mięsa i nabiału możesz być zszokowany, że istnieją roślinne odpowiedniki bogate w proteiny, minerały i witaminy. Wszystkie warzywa, owoce, zwłaszcza różnego rodzaju ziemniaki, rośliny strączkowe, orzechy czy kasze i ryż. Zwierząt wcale nie obchodzi, co jemy, dopóki robimy to w odpowiedni sposób, nie czyniąc szkody dla nich, siebie i środowiska. Roślinny sposób odżywiania jest naprawdę dużo łatwiejszy i bardziej odżywczy, niż jakikolwiek inny.
Główną i fundamentalną zasadą dla wegan, a zwłaszcza dla tych początkujących, jest zrozumienie, aby jeść wystarczająco i satysfakcjonująco. Wybieranie pełnowartościowych produktów, które są mniej kaloryczne niż mięso, a za to bardziej wartościowe. Głodzenie się i liczenie kalorii jest kompletnie nie na miejscu. Jeśli będziesz tak robił, możesz doprowadzić do choroby i niedożywienia, które wyniszczy Twój organizm i odstraszy innych, którzy dojdą do mylnych wniosków o weganizmie i życia opartego współczuciem.

When you take first decision to try eat vegan, you can feel overwhelmed with thinking, what to figured something out to not die. Reading labels and searching information on the internet, looking for recipes is much easier than you think. Veganizm is for everyone. Regardles how much you want to be healthy, how much money do you need to spent, no matter where you live…There are always plenty of food, which you can eat as a vegan. Accustomed to eat meat and dairy products you can be shocked, that there exist plant substitutes rich in protein, minerals and vitamins. All the veggies, fruits, especially different kinds of potatoes, legumes, nuts, groats and rice. Animals don’t care what we eat, until we make it in an appropriate way, without hurting them, us and enviroment. Plantbased way of life is really much easier and more nutritional, than any others. Main and fundamental rule for vegans, especially for beginners, is to understand we need to eat eanough and satysfying. Choosing wel balanced, more valuable productsand in the result low in calories and low fat than meat. Starv yourself and counting calories is complitely out of place. If you do this, you can lead yourself to many diseases and malnutrition, which destroy your body and scare other people, who can go to wrong conclusions about veganism and life based on compassion.

Zwróć uwagę na produkty wysoko węglowodanowe i bogate w mnóstwo minerałów, witamin i smaku! Na przykład ziemniaki, ryż czy świeże daktyle, które są bardzo sycące. Istnieje mnóstwo produktów na śniadanie, jak produkty zbożowe, płatki, kasze… W połączeniu z roślinnym mlekiem, które możesz zrobić z każdych orzechów, pestek, nasion, a nawet z batatów (!) współgrają znakomicie z owocami, typu banany i daktyle… Różnego rodzaju owsianki, jaglanki gryczanki przyprawione cynamonem i świeżymi i suszonymi owocami.

Get your attention on products high in carbohydrates and rich in lots of minerals, vitamins and taste! For example potatoes, rice, fresh dates, which are so filling and satysying. There exist also many breakfast products, like grains, flakes, granola… In combination with planbased milk, which you can make with any kind of nuts, seeds, and even with sweet potatoes (!), amazingly fit in with fruits, for example bananas and dates… Different kind of oats, millet, buckwheat, seasoned with cinnamon, fresh and dried fruits.

ZIELONA NUTELLA MATCHANELLA – GREEN NUTELLA MATCHANELLA

Również dobrą opcją są bajgle, tosty z masłem orzechowym i owocami, dżemem (tym naturalnym), syropem klonowym. Można też wybrać wersję na słono z humusem, fasolką, tofucznicą itp. Jednak dzień rozpoczętym na słodko z owocami jest najlepszym wyborem, ponieważ dodaje mnóstwo energii, nawadnia i dostarcza potrzebnych nam naturalnych cukrów i witamin. Możesz jeść owoce w całości, zrobić sałatkę, smoothie, LODY, soki, jogurty zrobione z orzechów. Ważne, aby wybierać z rana owoce gęste w kalorie, czyli takie które posłużą z podstawę śniadania – banany, mango, daktyle – nie zaś same jagody. Na drugie śniadanie czy lunch możesz wybrać bardzo popularny chleb, bułki ( jednak nie te, które pochodzą z tradycyjnej piekarni, gdzie używa się jajek i mleka do wypieku) i zrobić kanapki, burrito, różne wrapy, używając humusu, avocado, innych warzyw. Możesz także zrobić pizzę lub sałatkę opartą na kaszy, komosy ryżowej, kus kus.

Great option are also bagles, tosts with peanut butter and fruits, jam (natural one), maple syrup. You can choose a salty version with humus, beans, scrambled tofu ect. However, a day started in a sweet way is a better choice, because it gives you a lot of energy, rehydrates and delivers us very needed natural sugar and vitamins. You can eat them whole, make a salad, smoothie, ICE CREAM, juices, yogurt made with nuts. It’s important, to choose dense in calories fruits, which will be a base to your breakfast – bananas, mango, fresh dates – not just only berries. For a second breakfast or lunch you can choose very popular bread, bunns (however not those ones from a  traditional bakery, where eggs and milk are use) and make sandwiches, burrito, different wraps with humus, smashed avocado and other veggies. You can make also pizza or salad based on groats, quinoa, kus kus.

BEZGLUTENOWE CHLEBKI Z AWOKADO, TWAROŻKIEM Z MIGDAŁÓW I KOKOSOWYM  OCTEM BALSAMICZNYM  (DIET FOOD)- GLUTEN FREE BREADS WITH AVOCADO, ALMOND CHEESE AND COCO BALSAMICO  (DIET FOOD)

Na obiad można zrobić wegańską wersję zapiekanki, makaron, warzywa smażone na sposób chiński, PIECZONE ZIEMNIAKI, dipy z orzechów, sosy, pesto, różnego rodzaju zupy typu curry. Możesz równie dobrze zrobić wegańskiego burgera lub nadziewane i zapiekane warzywa, z różnego rodzaju sosami, ketchupem, majonezem, które są zrobione na bazie orzechów i przypraw! Tak właśnie szeroka gama przypraw pozwoli Ci na zabawę w kuchni i odkrywanie nowych smaków.

For a dinner you can make a vegan version of toastie, pasta, stir-fried veggies, BAKED POTATOES, nut based dips and sauces, pesto, curry. You can make a vegan burger as well or stuffed and baked veggies, ketchup, mayo (also with nut base!) Such a wide scale of spices can let you for a little bit of play in the kitchen and discovering new tastes.

Na deser jest równie szerokie spektrum wyboru, w którym można stronić od cukru. Weganie również mają swoje ciasta, torty, „serniki”, czekoladki, trufle, czekolady. Wszystko to oparte na orzechach, owocach suszonych, także bezglutenowych mąkach, syropach. Dodatkiem to takiego ciasta może być również awokado, czy rośliny strączkowe. Możesz zjeść lody i sorbety własnej produkcji, których bazą są mrożone owoce, a zwłaszcza banany, na przykład z dodatkiem kakao lub karobu. Istnieje dużo różnych batonów do kupienia w sklepach lub zrobienia samemu na surowo.
Jako przekąskę, świetne są świeże i suszone owoce, wafle ryżowe z dodatkiem domowej nutelli, krakersy, orzechy, a także chipsy warzywne, które możesz upiec u siebie w domu.

For a dessert you have also big spectrum of choice, where you can avoid sugar. Vegan people also have their own cakes, „cheese” cakes, pies, chocolates, truffle, bars, tarts… All is based on nuts, dried fruits, also gluten free flours, syrups. As an addition you can use avocado or legumes. You can eat icecream, sorbets your own production, with a frozen fruits as a base, for example with cacao or carob. There exist also a lot of different kinds of bars, ready to buy in shops or you can make them in raw at home. Fresh and dried fruits, rice waffles with homemade nutella, nuts, cracker, homemade veggie chips are also great as a snack.

Kiedy przychodzi do zjedzenia poza domem, możesz użyć świetnej aplikacji – happycow.net której możesz używać na całym świecie.

W sklepach również znajduje się mnóstwo przekąsek, które są ‘vegan friednly’ typu kanapki, sałatki, humusy, smoothie… Jednak te produkty mogą być bardzo drogie. Dlatego zachęcam do jedzenia zrobionego w domu. Ryż, fasola, banany, rodzynki, ziemniaki to jedne z najtańszych produktów jakie możesz znaleźć, a wyczarować z nich można cuda.

When it comes to eat outside, you can use a great application – happycow.net which you can use on all over the world.

In shops there are plenty of snacks, which are ‘vegan friendly’, for example, sandwiches, salads, humus, smoothie… However those products might be very expensive. That’s why I encourage you to prepare something at home. Rice, beans, bananas, raisins, potatoes…are one of the cheapest products you can find, and create wonders with them.

NIEBSKA SMOOTHIEBOWL Z NIEBIESKĄ SPIRULINĄ – ALGAE /BLUE MAJIK SMOOTHIE BOWL WITH BLUE SPIRULNA – E3LIVE

Jeśli jesteś rozproszony i zajęty szkołą pracą czy rodziną albo po prostu leniwy, mam kilka wskazówek dla zaoszczędzenia czasu. Możesz przygotowywać jedzenie gotując większe porcje, na przykład zupy naładowane dużą ilością warzyw i strączków. Większość ludzi nie ma czasu na właściwe jedzenie śniadań, dlatego często może się wspomóc tak zwaną ‘nocną owianką’ czyli przygotować dzień wcześniej i zostawić w lodówce, a z rana tylko podgrzać. Oczywiście wszelkiego rodzaju smoothie są bardzo pożądane i gotowe w kilka minut. Z łatwością możesz również przygotować mieszankę owoców i orzechów i zapakować do torebki lub plecaka. W przygotowaniu szybkiego obiadu bardzo pomocne są mrożone warzywa. Co raz częściej w sklepach pojawiają się zastępniki mięsa czy serów, które przypominają je w smaku do złudzenia, za sprawą mieszanki przypraw.

If you are distracted and busy with the school, work or just you are lazy, I have few tips for save your time. You can cook your meals in a bigger portion, for example soups stuffed with big amount of veggies and legumes. Most of the people don’t have time forproper eating breakfasts, that’s why you can help yourslef with an overnight oats (just prepare it the day before at leave it in the fridge and warm up in the morning) Of course different kinds of smoothies are realy welcome and ready in few minutes. You can easily prepare fruit and nut mix and pack to your backpack or purse. In shops start to show up replacemnts for meat and cheese, which indistinguishably remind them, thank’s to spices.

Wielu wegan nie zdaje sobie sprawy, że nie wszystkie alkohole są wegańskie. Niektóre zawierają żelatynę, która jest zrobiona z kości zwierząt, a także inne szkodliwe i niepotrzebne substancje. Na szczęście istnieją strony internetowe temu poświęcone, gdzie dowiemy się, które alkohole są dozwolone (barnivore.com).

Many vegans don’t realize, that not all alcohols are vegan. Some of them contain gelatine, which is made animal’s bones and also harmful and not necessarily substances. Fortunately we can learn about which are allowed, on pages devoted to this topic (barnivore.com).

Warto także wspomnieć, że wiele przetworzonych wegańskich produktów zawiera OLEJ PALMOWY. Oczywiście weganie powinni się głównie skupić na wybieraniu produktów wolnych od nabiału i mięsa, niż na jakimś oleju. Jednak olej palmowy jest produkowany w sposób nieetyczny. Wyparł z powodzeniem olej słonecznikowy i rzepakowy i wskoczył do niezdrowych przekąsek i słodyczy (tzw. Junk food). Przy karczowaniu lasów pod sadzenie palmy oleistej zabijane są słonie i orangutany, ludzie pozbawiani są dachu nad głową, a nasze środowisko cierpi przez wycinanie lasów deszczowych. Poza zewnętrznymi szkodami olej ten może powodować zniszczenia w naszym organizmie, ponieważ jest utwardzony i ma wysoką zawartość kwasów tłuszczowych nasyconych.

It’s worth to mention, that many processed vegan products contain PALM OIL. Of course, vegan people should focuse mainlyon choosing products free from dairy or meat, than on some oil. However palm oil is produced in an unethical way. It crowded sunflower and canola oil out and jumped into unhealthy snacks and sweets (junk food). There are killed elephants and orangutans, people are deprived of houses, our enviroment suffers, because of  and during clearing woods under planting oily palm. Beside outside damages, this oil may bring pounding in our bodies, because is hydrogenated and it has high contents of saturated fatty acids.

Czasem trudno jest zdecydować, które produkty są wegańskie, a które nie, dlatego ja zdecydowałam się na unikanie produktów przetworzonych i zjadam jedynie te, przetworzone przeze mnie. Główne składniki, których weganie unikają to mięso, produkty mleczne, jaja i miód. Jednak często można je znaleźć na etykietach. Co można jeszcze znaleźć na nich, to: kazeina, serwatka, podpuszczka, laktoza (cukier mlekowy), karmin (E120), koszenila (barwnik pochodzący z insektów), E901 (wosk pszczeli), szelak (bezbarwny barwnik), witamina D3 (pozyskiwana z ryb), E542 (z kości zwierząt), E913 (laktitol), E1105 (z kurzych jaj). Takich przykładów istnieje więcej, także dobrze jest zapoznać się z całą ich listą w internecie.

Sometimes it’s hard to decide, which products are vegan or not. That’s why, I’ve decided to avoid high processed products and I eat only those, made by me. Main ingredients, which vegans avoid are met, dairy, eggs and honey. However we can often find them on labels. Other forbidden ingredients are: casine, whey, renet, lactose (mlik’s sugar), carmine (E120), cochineal (dye from insects), E901 (beeswax), shellac (bland dye), vitamin D3 (sourced from fish), E543 (from animal’s bones), E913 (lactitol), E1105 (from eggs). There are more this kind of examples, that’s why it’s good to get know all the list on the internet.

RAW CUCUMBER SALAD

Pamiętaj na koniec! Każdy popełnia błędy i uczy się na nich. Także ważne jest nasze nastawienie oraz chęć zmian, ponieważ rezultat wytrwałości będzie w stanie wynagrodzić wszystko. Jeśli będziesz miał problemy czy aby na pewno dostarczasz odpowiednią ilość potrzebnych do życia składników, możesz zajrzeć na stronę – cronometr.com która poprowadzi Cię dokładniej co powinieneś spożywać, czego unikać itp.

Finally just remeber! Everyone makes mistakes and learn on them. That’s why it’s important our attitude and desire to changes, because th final result will be able to make al lup. If you have some problems about to deliver to your body an appropriate amount of necessay ingredients to live, you can check nice page – cronometr.com which will lead you exaclty what you should eat and what to avoid.

Ważne są również ważne witaminy w diecie wegańskiej, które często mogą nie dostarczane w właściwie wysokim poziomie. Są to witamina D3, K2 i B12. Wszystkie trzy możesz znaleźć w bezpiecznej wersji wegańskiej.

Bardzo pomocne w stworzeniu planu diety mogę być blogi, o tematyce wegańskiej, jak na przykład mój lub kanały na YouTube.

Kończąc ten artykuł warto powiedzieć, że nikt nie chce tak naprawdę krzywdzić zwierząt, ludzi i środowiska. Wybierając weganizm będziemy mieli moc, aby zmienić świat. W ciągu dnia każdy jeden weganin może zaoszczędzić ponad 4000 litrów wody, 20kg zbóż, 28 metrów kwadratowych lasów, 9 kg dwutlenku węgla oraz życie jednego zwierzęcia.

Vitamins on a vegan lifestyle are also important, but not every can be deliver in a high level. There are vitamin D3, K2 and B12. All those three you can find in a safety vegan version.

Very helpful in creating your diet plan can be blogs, about cegan cuisine, like for example mine or YouTube channels.

On the final note, in this article, it’s worth to mention, that at bottom, noone wants to hurt animals, people and enviroment. Choosing veganism we will have the power to change the world. During a one day, one single vegan can save 4000 litres of water, 20 kg of grains, 28 square metres of woods, 9kg of carbon dioxyde and a life of one animal.

Olga Janiczek